تغییر قیمت ناشی از الصاق برچسب اصالت دارو

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده دارو


مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده دارو

 

   به اطلاع می رساند آن دسته از شرکتهای داروسازی که الصاق برچسب اصالت دارو را بر روی بیش از ۹۰ درصد از اقلام دارویی خود اعمال کرده اند، می توانند با ارائه مستندات، مشمول تغییر قیمت ناشی از الصاق برچسب اصالت گردند. بدیهی است مستندات ارسالی توسط واحد IT  سازمان بررسی و تایید خواهد شد.