عدم امکان تخصیص ارز مجدد برای پروفرما

عدم امکان تخصیص ارز مجدد و عدم صدور IRC برای پروفرما های غیر ارز کشور فروشنده


مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی (تولید کننده - واردکننده - مواد اولیه)

 

با توجه به شرایط به وجود آمده و اعمال سهمیه ارزی برای این سازمان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقتضی است دستور فرمائید موارد ذیل به دقت مد نظر قرار گرفته و اقدام لازم به عمل آید.

۱ – برای آن دسته از ثبت سفارش های تائید شده توسط این سازمان که از محل ارز بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخصیص ارز به عمل آمده و در زمان مقرر قانونی توسط متقاضی خرید ارز انجام نشود و منجر به ابطال گواهی ثبت آماری گردد ،امکان تائید و تخصیص ارز به نرخ بانکی میسر نخواهد بود.

۲- پروفرماهای اخذ شده از ذینفع ( فروشنده ) خارجی می باید با نوع ارز کشور مربوطه صادر گردد و  پذیرش و  صدور IRC  برای پروفرماهای با ارز غیر با توجه به کشور صادر کننده پروفرما امکان پذیر نمی باشد.

 

دکتر اکبر برندگی - مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

منبع:

http://fda.gov.ir