آرشام ماشین فرزام

تگ های RFID

یکی از حوزه های فعالیت شرکت آرشام ماشین ارائه راهکارهای مختلف رهگیری و ردیابی می باشد که از جمله روشهای مطرح در این حوزه روش مبتنی بر بارکد و روش مبتنی بر RFID می باشد. تگهای RFID با توجه به کاربرد، دارای دامنه وسیعی می باشد و شرکت آرشام ماشین به دنبال ارائه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز در این حوزه می باشد.

پروژهای حوزه RFID

  •  تولید تگ استوانه ای جهت شناسایی درختان 
  •   نرم افزار مدیریت و شناسنامه درختان 
  •   مدیریت خط تولید محصول و انبارداری
  •   مدیریت پرسنل کارخانه 
  •   طراحی و تولید تگ RFID دستبند بیمار

برخی از مشتریان ما