آرشام ماشین فرزام

محصولات RFID

شناسایی از طریق امواج رادیویی

تگ ها

تگ خوان ها

سیستم های شناسایی مبتنی بر RFID

برخی از مشتریان ما